Law Office

Expertise, professionalism and commitment

Phone

+382 20 332 942

Pravne usluge

 • Privredno pravo

  Savjetovanje u osnivanju i upravljanju stranim i domaćim privrednim društvima. Registracija u postupcima pred CRPS. Konsultacije, izrada statutarne dokumentacije i ostalih akata preduzeća, izrada ugovora u privredi, izrada pravnih analiza (legal due diligence reports), dobrovoljna likvidacija i dr.

 • Radno pravo

  Konsultacije u vezi sa radnim odnosima; sastavljanje svih tipova ugovora o radu, raskidi ugovora o radu; dobijanje dozvola za privremeni boravak i rad za strance, osnivanje sindikata, izrada kolektivnih ugovora i dr.

 • Zastupanje u sporovima

  Radno-pravni sporovi, imovinski sporovi, sporovi između privrednih društava, stečajni postupci, sporovi radi naknade štete, porodični i nasljedno-pravni sporovi, sporovi u vezi sa intelektualnom svojinom, sporovi u vezi sa poreskim pravom, zastupanje u izvršnim postupcima i dr.

 • Krivično i prekršajno pravo

  Zastupanje u krivičnim i prekršajnim postupcima pred svim sudovima i područnim organima za prekršaje u Crnoj Gori. Zaštita prava okrivljenih, kao i zastupanje oštećenih pravnih i fizičkih lica.

Naša pravna praksa

 • Zaštita ljudskih prava i sloboda

  Pružamo pravnu pomoć u postupcima zaštite i unapređenja ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja su zajemčena Ustavom Crne Gore i drugim pozitivnim zakonskim propisima i međunarodnim dokumentima, kao i pravnu podršku pred domaćim i međunarodnim sudovima licima čija su prava i osnovne slobode povrijeđeni, posvećujući posebnu pažnju marginalizovanim grupama stanovništa.

 • Upravno pravo

  Naše klijente zastupamo u upravnim postupcima pred državnim organima, organima lokalne samouprave, ustanovama i drugim subjektima koji vrše javna ovlašćenja u upravnim stvarima. Takođe, klijente zastupamo sudskim u postupcima ocjene zakonitosti upravnih ili drugih pojedinačnih akata, odnosno u upravnim sporovima pred Upravnim sudom Crne Gore i sudovima više instance.

 • Imovinsko pravo

  Savjetovanje i pružanje pravne pomoći prilikom vođenja pregovora i zaključivanja predugovora i ugovora o kupoprodaji, ili ugovora o zakupu nepokretnosti; u postupcima dobijanja dozvola potrebnih za izgradnju nepokretnosti; postupci u vezi sa upisom prava svojine, uspostavljanjem prava zaloga, realizacijom sredstava obezbjeđenja, upisom i brisanjem tereta; izrada izvještaja i pravnih mišljenja u vezi svih instituta iz oblasti stvarnog prava; postupci koji za predmet spora imaju nekretnine.

 • Stečajno pravo

  Pružamo stručne usluge iz oblasti stečajnog prava: priprema i podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka, savjetovanje i zastupanje klijenata u stečajnim postupcima, savjetovanje klijenata u postupcima reorganizacije privrednih društava, analiza obezbjeđenih i neobezbjeđenih potraživanja, asistencija klijentima prilikom kupovine stečajnog dužnika ili njegove imovine i slično.

 • Intelektualna svojina

  Opšti pravni savjeti u pogledu zaštite intelektualne svojine, pravna pomoć u pogledu zaštite žiga, industrijskog dizajna i patenta, podnošenje prijave za registraciju prava intelektualne svojine pred nadležnim organima, zastupanje pred sudovima u sporovima u vezi sa povredom prava intelektualne svojine i dr.

 • Poresko pravo

  Usluge iz oblasti poreskog prava za domaća i strana fizička i pravna lica: porez na dohodak građana, PDV, porez na dobit, carine i porez na imovinu. Opšte poresko savjetovanje, poresko planiranje, provjera usaglašenosti poslovanja klijenata sa važećim poreskim propisima, pomoć u administriraju poreskih obaveza, zastupanje i savjetovanje u poreskim upravnim i sudskim postupcima.

 • Porodično i nasljedno pravo

  Pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za razvod braka, sporovima za izdržavanje, razvodu braka sa maloljetnom djecom u kojim se postupcima odlučuje o povjeravanje zajedničke djece na odgoj, brigu i staranje, sporovima oko podjele imovine stečene u toku trajanja braka; u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava, utvrđivanju majčinstva i očinstva i slično.

  Stručna pomoć u pokretanju ostavinskog postupka i zastupanja na ostavinskim raspravama, odnosno u svim fazama ostavinskog postupka.

Kako otvoriti firmu u Crnoj Gori u 7 koraka

Napisali smo uputstvo da Vas poštedimo lutanja po institucijama

Opširnije