lady-justice

U Osnovnom sudom u Nikšiću, dana 24.07.2015.godine, održano je pripremno ročište u parničnom postupku, koji je pokrenut tužbom deset radnika Željezare „TOŠČELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL NIKŠIĆ“ d.o.o. Nikšić, za ispitivanje zakonitosti odluke o prestanku radnog odnosa, sa zahtjevom da Poslodavac vrati Tužioce na rad i rasporedi na radna mjesta koja odgovaraju njihovom stepenu stručne spreme, znanju i sposobnostima.

Punomoćnici otpuštenih radnika Željezare “Toščelik” su advokati iz naše Advokatske kancelarije – Tijana Živković i Nikola Terzić.

Toscelik-sudjenje-advokati-Terzic-Zivkovic

Foto: Svetlana Mandić, Vijesti

Pored zahtjeva za poništaj Odluke o prestanku radnog odnosa i obavezivanja Tuženog da Tužioce vrati na rad, tužbom je od Suda zatraženo da usvoji predlog za određivanje privremene mjere plaćanje naknade zarade Tužiocima, odnosno Predlagačima privremene mjere, za vrijeme trajanja parničnog postupka, budući da je nezakonitim postupanjem Tuženog Tužiocima dovedena u pitanje egistencija kako Tužilaca, tako i njihovih porodica.

Tužbom je istaknuto da su Tužioci kod Tuženog raspoređeni na radnim mjestima na kojima obavljaju fizički zahtjevne poslove, u ekstremnim uslovima rada, radeći u noćnim smjenama, nerijetko produžavajući iz treće u prvu smjenu, što je bio slučaj i kritičnog dana. Zbog fizičke iscrpljenosti i umora, vodeći računa o bezbjednosti na radu, nisu se odazvali telefonskom pozivu rukovodica da se na posao vrate u noći, koja je za Tužioce, prema rasporedu radnog vremena trebala biti neradna. Dakle, Tuženi nije donio odluku u uvođenju prekovremenog rada, niti je donio odluku o preraspodjeli radnog vremena, što će reći da je od Tužilaca, na nezakonit način, zahtijevano da rade u noći koja je, po rasporedu, bila neradna. Tuženi je protiv Tužilaca pokrenuo disciplinski postupak, stavljajući im na teret izvršenje teške povrede radne obaveze „neizvršavanje ili nesavjesno, neblagovremeno ili nemarno vršenje radne obaveze, odnosno ako zaposleni neopravdano odbije da izvrši obaveze predviđene ugovorom o radu“, iz člana 37 stav 1 tačka 1 Opšteg kolektivnog ugovora. U tužbi je navedeno da, pored sporne pravne kvalifikacije povrede radne dužnosti, disciplinski postupak obiluje manjkavostima, koje predmetnu Odluku o prestanku radnog odnosa čine nezakonitom.

Terzic-Zivkovic-A4-small

Postupajući sudija, Sanja Nikić, dana 31.07.2015.godine donijela je Rješenje o određivanju privremene mjere – plaćanjem naknade zarade Tužiocima, koji su u radnom odnosu kod Tuženog, na osnovu ugovora o radu na neodređeno vrijeme, i to za period od dana donošenja sporne odluke o prestanku radnog odnosa, odnosno od 06.05.2015.godine, pa nadalje, sve do pravosnažnog okončanja predmetnog parničnog postupka, pod prijetnjom zakonskih posledica. Tuženi – Protivnik predlagača je obavezan isplatiti Tužiocima – Predlagačima privremene mjere, dospjele mjesečne zarade odjednom, a ubuduće do petog u mjesecu.

Odlučujući o prigovoru koji je Tuženi – Protivnik predlagača izjavio na Rješenje o određivanju privremene mjere, Vijeće Osnovnog suda u Nikiću je dana 31.08.2015.godine donijelo Rješenje kojim se prigovor Tuženog – Protivnika predlagača odbija kao neosnovan.

Ročište za glavnu raspravu je zakazano za 18.09.2015.godine, sa početkom u 09,00 časova. Na ročištu će biti saslušani Tužiocu, u svojstvu parnične stranke, ovlašćeno lice Tuženog koje je vodilo disciplinski postupak, kao i direktor pogona “Čeličana”.